May
16

KRZYSZTOF ROGACEWICZ

THE DOUBLE BASS/span>
May 16 | 6 p.m. | Schauspielhaus (Studio)

Nov
14

MATEUSZ NOWAK

Thespis 11 - Mateusz Nowak "Sacrifice"

SACRIFICE
November 14 | 18:00 | Schauspielhaus (Studio)